Elvira การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การส้รางแบรนด์ให้ยั่งยืน

December 14th, 2012

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนให้กับแบรนด์ Elvira ณ โรงแรมโฟร์วิงส์, สุขุมวิท 26

โดยมีกลุ่มฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาเพื่อวางแผนงานของแบรนด์ในอนาคต

Categories: Uncategorized |

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.