AGRO PACK WORKSHOP

June 24th, 2013

22 JUNE 2013 – AGRO PACK WORKSHOP

Categories: Uncategorized | No Comments

GRACZ BUSINESS PLAN WORKSHOP

June 24th, 2013

21 JUNE 2013 – GRACZ BUSINESS PLAN WORKSHOP

Categories: Uncategorized | No Comments

THAMMASORN BUSINESS STRATEGIC WORKSHOP

June 24th, 2013

19 JUNE 2013 – THAMMASORN BUSINESS STRATEGIC WORKSHOP

Categories: Uncategorized | No Comments

ELVIRA SEMINAR & WORKSHOP

June 24th, 2013

18 JUNE 2013 – ELVIRA SEMINAR & WORKSHOP

Categories: Uncategorized | No Comments

HANDOUT FOR K SME CARE 19 BANGKOK (13 JUNE 2013)

June 13th, 2013

การสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์เพื่อเตรียมความพร้อมรับ AEC (2558) BY ดร. สรณ์ จงศรีจันทร์

แบรนด์คืออะไร?

แบรนด์คือ..ความรู้สึกหรือความประทับใจโดยรวมต่อสินค้าและบริการของแบรนด์นั้นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในใจของผู้บริโภค ทั้งจากการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด ภาพพจน์ขององค์กรและบุคลากร รวมถึงประสบการณ์ในการใช้สินค้า/บริการนั้นๆ

สรุป

แบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่อธิบายได้ ให้ความรู้สึก ความหมาย คุณค่า รวมถึง ความสัมพันธ์ที่ดี ที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์

Rebranding (รีแบรนด์ดิ้ง) คืออะไร?

Rebranding คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการเปลี่ยนภาพลักษณ์ ภาพพจน์ หรือจุดยืนขององค์กร สินค้าหรือ บริการ ให้เกิดความน่าสนใจความน่าตื่นเต้น ความสดใหม่และความกระชุ่มกระชวย ที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในแต่ละประเภทธุรกิจ

องค์ประกอบของการทำ Rebranding อาจเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนชื่อใหม่ (ทั้งหมดหรือบางส่วน)

การปรับปรุงหรือการสร้างสัญลักษณ์ (โลโก้) ใหม่

การเปลี่ยนหรือปรับปรุงหีบห่อบรรจุภัณฑ์ใหม่

การวางจุดยืนใหม่

การสร้างบุคลิกใหม่

การวางวิสัยทัศน์ใหม่

และอื่นๆอีก

ทั้งนี้ การ Re-Branding ไม่ใช่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ สร้างการรับรู้ใหม่เท่านั้น แต่หมายถึงการปรับเปลี่ยน ทุกอณูในองค์กร ตั้งแต่หน่วยงาน บุคลากร การบริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย แคมเปญ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีกับแบรนด์ไม่เสื่อมคลาย

ความหมายของ Rebranding ฉบับชาวบ้าน

“การแต่งตัว แต่งหน้า แต่งตา ให้ดูดีขึ้น ทันสมัยขึ้น ให้กับธุรกิจ สินค้า หรือ บริการเดิม เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น”

Categories: Uncategorized | No Comments

Art Of Creative Thinking

June 3rd, 2013

ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ DC Communications ในหัวข้อเรื่อง Art Of Creative Thinking เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า

Categories: Uncategorized | No Comments